หลักเกณฑ์การอบรมผู้ทำบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

     การอบรมผู้ทำบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(e-Learning)  นี้ถือเป็นวิธีการอบรมอย่างหนึ่งที่มีความแตกต่างไปจากการอบรมเก็บนับชั่วโมงตามปกติซึ่งเป็นการเข้าเรียนในห้องเรียนให้ครบถ้วน 6 ชั่วโมงภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่นการอบรมเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชีกับทางสถาบันธรรมนิติซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าเรียนตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด

แต่กรณีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(e-Learning) ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ โดยผู้เรียนจะเข้าเรียนเวลาใดและสถานที่ใดก็ได้ ซึ่งการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(e-Learning)  นี้จะช่วยให้การอบรมเป็นไปอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด จะมีส่วนช่วยให้ท่านผู้ทำบัญชีทั่วประเทศสามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างสะดวก ง่ายดายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าสถาบันผู้จัดได้มีการจัดอบรมจริงและมีการวัดผลของผู้เข้ารับการอบรมได้ตามหลักเกณฑ์และนั่นคือที่มาของผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(e-Learning)  ที่จะต้องทำแบบทดสอบเพื่อให้ผ่านหลังการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวก่อนจึงจะได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันผู้จัดอบรมต่อไป


ข้อกำหนดสำหรับการเข้าเรียน Dharmniti e-Learning


 • การลงทะเบียน 1 ครั้งสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตลอดอายุการใช้งาน
 • การเรียนการสอน รูปแบบ Video Multimedia ที่ทันสมัย  มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทดสอบ
 • สามารถเข้าใช้งานได้เป็นระยะเวลา 60 วัน /หลักสูตร (นับวันที่เปิดให้เข้าใช้งานเป็นวันแรก)
 • เรียนจบ ทำแบบทดสอบ   ต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60%  จากการทำข้อทดสอบทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการอบรม (ตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี)
 • มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง (กรณีสอบ 2 ครั้งไม่ผ่าน จะไม่มีสิทธิสอบและรับหนังสือรับรอง)
 • เมื่อสอบผ่าน ตามหลักเกณฑ์แล้ว ผู้เรียนสามารถรับหนังสือรับรองการผ่านการอบรมผ่านระบบได้ทันที
 • เมื่อผ่านการอบรมแล้วต้องดำเนินการ แจ้งจำนวนชั่วโมงที่อบรมผ่าน www.fap.or.th ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่อบรม 
 • ถ้าผู้ทำบัญชีผ่านการอบรมหลักสูตรในปีใดให้ถือว่าเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปีนั้น
 • ในแต่ละรอบปีสามารถอบรมหลักสูตรเดียวกันและขอบเขตเนื้อหาเดิมได้
 • ต้องเก็บรักษาหนังสือรับรองกับตนเองไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่อบรม


รอบการเรียนสำหรับ Dharmniti e-Learning

ผู้เรียน ต้องเรียนครบทุกบทจนจบหลักสูตรและเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน ให้ผ่านในรอบไตรมาส 

แต่ละไตรมาสจะแบ่งตามช่วงระยะเวลา ดังนี้

 •         รอบไตรมาสที่ 1 ระยะเวลาในการเรียน ระหว่าง
                    ช่วงมกราคม – เดือนมีนาคม ต้องจบไม่เกิน 31 มีนาคม (สถาบันส่งรายชื่อ ไปยังสภาวิชาชีพไม่เกิน  3  มีนาคม)


 •         รอบไตรมาสที่ 2 ระยะเวลาในการเรียน 
                    ช่วง เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ต้องจบไม่เกิน 30 มิถุนายน  (สถาบันส่งรายชื่อ ไปยังสภาวิชาชีพไม่เกิน  3 กรกฏาคม)


 •         รอบไตรมาสที่ 3 ระยะเวลาในการเรียน
                      ช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ต้องจบไม่เกิน 30 กันยายน  (สถาบันส่งรายชื่อ ไปยังสภาวิชาชีพไม่เกิน  3 กันยายน)


 •         รอบไตรมาสสุดท้ายไตรมาสที่ 4 ระยะเวลาในการเรียน 
                      ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ต้องจบไม่เกิน 31 ธันวาคม  (สถาบันส่งรายชื่อ ไปยังสภาวิชาชีพไม่เกิน  3 มกราคม)


ภายหลังจากการอบรม ท่านสามารถแจ้งการอบรมได้ทันทีครับ แต่เนื่องจากกระบวนการในการดำเนินการ หน่วยงานจัดอบรม จะต้องดำเนินการจัดเตรียม
ข้อมูลของผู้ทำบัญชีกรอกข้อมูลลงในระบบพร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานของท่านไปที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 
3-4 สัปดาห์
แต่หากท่านผู้ทำบัญชีประสงค์ที่จะแจ้งสถานะการแจ้งจะขึ้นเป็น "รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ"ซึ่งจะไม่กระทบต่อการแจ้งการนับชั่วโมงแต่อย่างใด 
โดยหากตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ แล้วไม่พบปัญหาสถานะการจะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" ปัญหาที่ว่านั้นในจุดนี้ก็จะพบปัญหา คือผู้ทำบัญชีท่านใด ขาดการ
ต่ออายุสมาชิกกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ท่านจะไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ หรือในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีท่านก็ไม่สามารถ
นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ทำบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและครบถ้วน

Last modified: Monday, 26 November 2018, 3:52 PM