เจาะลึกการวางระบบบัญชีแบบมืออาชีพ

เนื้อหา
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี
- การวางระบบบัญชีสำหรับการซื้อสินค้าและเจ้าหนี้
- การวางระบบบัญชีขายและลูกหนี้
- การวางระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ
- การวางระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถวางโครสร้างและเข้าใจระบบบัญชีพื้นฐานได้
- ประยุกต์ Flow chat ของส่วนงานบัญชีได้
- เข้าใจระบบบัญชีหลักๆที่สำคัญในองค์กร
- เชื่อมโยงระบบให้แต่ละส่วนเข้าหากัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
- เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร
- ผู้สนใจทั่วไปผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- พื้นฐานด้านบัญชีเบื้องต้น
เนื้อหาของหลักสูตรนี้
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี 2 ชั่วโมง 40 นาที
- บทที่ 2 การวางระบบบัญชีสำหรับการซื้อสินค้าฯ 1 ชั่วโมง 25 นาที
- บทที่ 3 การวางระบบบัญชีขายและลูกหนี้ 59 นาที
- บทที่ 4 การวางระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ 1 ชั่วโมง 22 นาที
- บทที่ 5 การวางระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร 1 ชั่วโมง 15 นาที
599 บาท (รวม VAT)

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 60 วัน)

ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6.30 ชั่วโมง

สิ่งที่ได้รับ
- สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้
- เนื้อหาทั้งหมด 5 บทเรียน ความยาว 7 ชั่วโมง 46 นาที
- เอกสารประกอบการหลักสูตร
- หนังสือรับรองผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

วิทยากร
อาจารย์คำนึง สาริสระ
ผู้บรรยาย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
ผู้เขียนเนื้อหา :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม

การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :
ดูแลงานตรวจสอบภายใน บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
บมจ.จุฑานาวี
- ดูแลงานวางระบบบัญชี
- ดูแลที่ปรึกษาบัญชีและการเงิน
- ดูแลการตรวจสอบพิเศษ (IA) ในการปรับโครงสร้างหนี้
- วางระบบการจัดการแข่งขันกีฬาเอชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13
- ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 25 กรกฎาคม 2017, 1:59PM