กระบวนการจัดทำบัญชีต้นทุนแบบมืออาชีพ

เนื้อหา
- แนวคิดความหมายวัตถุประสงค์ และประเภทของระบบบัญชีต้นทุน
- ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีต้นทุน
- วงจรบัญชีต้นทุน
- การจำแนกของต้นทุนการผลิต
- งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม
- การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
- การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน
- การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต
- การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ เศษวัสดุ ของเสียและของมีตำหนิ
- คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชีของระบบต้นทุนงานสั่งทำ
- ความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าเสียในระบบต้นทุนงานสั่งทำ
- มีความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ามีตำหนิในระบบต้นทุนงานสั่งทำ
- สามารถจำแนกชนิดของระบบต้นทุนช่วงการผลิตได้
- ความรู้เกี่ยวกับชนิดของต้นทุนมาตรฐานและวิธีการกำหนดต้นทุนมาตรฐานที่ดี
- สามารถวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับการผลิต ได้แก่วัตถุดิบค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในลักษณะต่าง ๆ ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
- เจ้าของกิจการที่อยากบีบต้นทุนให้เล็กเพื่อรักษาพื้นที่กำไรในกิจการ
- ผู้สนใจทั่วไป
เนื้อหาของหลักสูตรนี้
- บทที่ 1 ความหมาย และประเภทของระบบบัญชีต้นทุน 1 ชั่วโมง 19 นาที
- บทที่ 2 การจำแนกของต้นทุนการผลิต 1 ชั่วโมง 41 นาที
- บทที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน 1 ชั่วโมง 9 นาที
- บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต 50 นาที
- บทที่ 5 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ เศษวัสดุ ของเสีย 58 นาที
- บทที่ 6 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 14 นาที
599 บาท (รวม VAT)

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 60 วัน)

ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง

สิ่งที่ได้รับ
- สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้
- เนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน ความยาว 6 ชั่วโมง 19 นาที
- เอกสารประกอบการหลักสูตร
- หนังสือรับรองผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี

วิทยากร
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
ผู้บรรยาย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
ผู้เขียนเนื้อหา :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม

ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ :
หลักสูตร Taxation ‘นักบริหารภาษีชั้นสูง’ และหลักสูตร Taxation ‘นักบริหารภาษี’

ผลงานด้านการสอนอื่นๆ :
- บรรณาธิการบริหาร วารสาร CPD & Account และเขียนบทความวิชาการบัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร บัญชีต้นทุน
- ร่วมเขียนตำราวิชาการ ‘กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง’และ’การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง’
- เขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตำราเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 และ 2, ระบบบัญชี,การบัญชีภาษีอากร, การสอบบัญชี, บัญชีต้นทุน 1 และ 2
- ผู้รวบรวมหนังสือ Highlight of Revenue Tax Ruling “รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร”
แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 25 กรกฎาคม 2017, 2:39PM