เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 57 นาที
15 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
Dharmniti e-Learning

FOCUS-ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน

FOCUS-ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

ราคา 600 บาท
ลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 10 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง 47 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและหลักฐานการสอบบัญชีและกาตรวจสอบ

-หลักฐานในการสอบบัญชีและการตรวจสอบ


บทที่ 2

หลักการในการสอบบัญชีและการตรวจสอบ


บทที่ 3

การตรวจสอบรายการในงบการเงิน ประเด็นสำคัญในแต่ละงบปัญหาความผิดปกติ และจุดที่ต้องตรวจสอบ


บทที่ 4

การจัดทำแนวการสอบบัญชี


บทที่ 5

การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน

-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-สินค้าคงเหลือ

-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-หนี้สินหมุนเวียน

-ประมาณการหนี้สิน


บทที่ 6

การตรวจสอบงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-รายได้และการรับรู้รายได้

-ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

-ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

-ประเด็นค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นรอบบัญชี


บทที่ 7

การตรวจสอบงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น


บทที่ 8

การตรวจสอบงบกระแสเงินสด

-กิจกรรมดำเนินงาน

-กิจกรรมลงทุน

-กิจกรรมจัดหาเงิน


บทที่ 9

การตรวจสอบงบหมายเหตุประกอบงบการเงิน

-นโยบายการบัญชี

-หมายเหตุประกอบงบการเงิน


บทที่ 10

คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ความเสี่ยงในการสอบบัญชี 1/2 33.38 นาที  
ความเสี่ยงในการสอบบัญชี 2/2 30.21 นาที  
หลักการในการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 1/2 35.58 นาที  
หลักการในการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 2/2 44.31 นาที  
การตรวจสอบรายการในงบการเงิน ประเด็นสำคัญในแต่ละงบปัญหาความผิดปกติ และจุดที่ต้องตรวจสอบ 1/2 27.12 นาที  
การตรวจสอบรายการในงบการเงิน ประเด็นสำคัญในแต่ละงบปัญหาความผิดปกติ และจุดที่ต้องตรวจสอบ 2/2 31.48 นาที  
หลักการในการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 38.01 นาที  
การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน 1/3 33.18 นาที  
การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน 2/3 30.18 นาที  
การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน 3/3 23.46 นาที  
การตรวจสอบงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 32.28 นาที  
การตรวจสอบงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น 9.46 นาที  
การตรวจสอบงบกระแสเงินสด 13.28 นาที  
การตรวจสอบงบหมายเหตุประกอบงบการเงิน 9.40 นาที  
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 23.40 นาที  
แบบทดสอบ FOCUS-ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน  
02.92102 เอกสาร FOCUS.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ