หลักเกณฑ์การอบรมผู้ทำบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การเก็บชั่วโมง CPD คือการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หากท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี เรียบร้อยแล้ว ในแต่ละปีปฏิทินท่านจำเป็นจะต้องเก็บชั่วโมง CPD ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามพ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้ทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี ต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนดกิจกรรม เนื้อหา และ จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ผู้ทำบัญชี

• ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยจำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและเนื้อหาด้านอื่น

• ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ได้จนถึงวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป

**ผู้ทำบัญชีที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่าหกเดือนให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในปีถัดไปผู้สอบบัญชี

• ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

• ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ ให้นับชั่วโมงส่วนที่เกินจากทางการ เป็นชั่วโมงตามข้อนี้ได้

**ผู้สอบบัญชีต้องยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมของปีกรณีไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง หรือยื่นไม่ครบ

“ผู้ทำบัญชี” ที่อบรมไม่ครบ หรือ ไม่ยื่นชั่วโมงตามหลักเกณฑ์นั้นต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ เมื่อชำระค่าปรับแล้วต้องอบรมชดเชยส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน


“ผู้สอบบัญชีฯ” ที่ไม่เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ยื่นชั่วโมงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและไม่มีหนังสือแจ้งว่าเกิดจากพฤติการณ์ที่จําเป็น สภาวิชาชีพบัญชีอาจมีคําสั่ง พักใช้ใบอนุญาต และ อาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี


การอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ถือเป็นวิธีการอบรมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความแตกต่างออกไปจากการอบรมแบบปกติซึ่งเป็นการเข้าเรียนในห้องเรียนแบบ classroom โดยทางสถาบันจะเป็นผู้กำหนด ผู้ที่ต้องการเข้าอบรมนั้นจะต้องไปเข้าเรียนตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด ซึ่งบางครั้งก็อาจไม่สะดวกอบรมในวันและเวลาดังกล่าว


แต่การอบรม Dharmniti e-Learning นั้น ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา เข้าอบรมได้โดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เรียนสามารถเปิดเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา ระบบมีการรองรับการเรียนผ่านได้หลายแพลตฟอร์ม ทั้งบน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 60 วัน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องจนจบ สามารถแบ่งตามเวลาที่ต้องการได้ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือไม่ค่อยมีเวลาอบรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ท่านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ผู้ที่สนใจอยากพัฒนาความรู้ สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวกและทั่วถึงขั้นตอนการเข้าใช้งาน

• สมัครสมาชิก หรือ Log in เข้าสู่ระบบ คลิกเพื่อสมัครสมาชิก

• เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ ทำการชำระเงิน และ ส่งหลักฐานผ่านระบบ

• เริ่มเข้าเรียน (ระยะการเข้าใช้งานได้ 60 วัน หลังจากได้รับ e-mail ยืนยันการเข้าเรียน)

• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

• เรียนให้ครบทุกบท และ ทำแบบทดสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ 60%

• สามารถรับหนังสือรองผ่านระบบได้ทันที เมื่อสอบผ่านหลักเกณฑ์การเข้าใช้งาน Dharmniti e-Learning

• สามารถนำเลขอนุมัติหลักสูตรที่ได้รับ แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ทันที

• ผ่านการอบรมหลักสูตรในปีใด ให้ถือว่าเป็นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปีนั้น

• ในแต่ละรอบปีสามารถอบรมหลักสูตรเดียวกันและขอบเขตเนื้อหาเดิมได้

• เมื่อผ่านการอบรมแล้วต้องการดำเนินการแจ้งชั่วโมง สามารถแจ้งจำนวนชั่วโมงที่อบรมผ่าน www.tfac.or.th ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่อบรม

• ต้องเก็บรักษาหนังสือรับรองกับตนเองไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่อบรมการยื่นชั่วโมง Dharmniti e-Learning

• ผู้ที่เรียนจบในแต่ละเดือน รายชื่อท่านจะถูกส่งให้กับทางสภาวิชาชีพในเดือนถัดไป

• รายชื่อจะส่งให้กับทางสภาวิชาชีพ 1 เดือน/ครั้ง ไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน

• สถานะ “รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ” จะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ” ภายในกลางเดือนถัดไป

• ทางสภาวิชาชีพฯ จะยึดตามวันที่ท่านผ่านการอบรม โดยให้ถือเป็นชั่วโมงในปีนั้นโปรดทราบ

สำหรับผู้ทำบัญชีที่ไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง CPD หรือยื่นไม่ครบ หรือ ไม่ชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ท่านดำเนินการดังนี้...

(1) กรณีไม่ยื่นจำนวนชั่วโมง CPD หรือยื่นไม่ครบ คลิกแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD

(2) กรณีไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกภายในเวลาที่กำหนด คลิกเพื่อสมัครสมาชิก