เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 10 นาที
13 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
Dharmniti e-Learning

การปรับปรุง การปิดบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การปรับปรุง การปิดบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 7:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 7:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 4 บทเรียน


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

-ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการบัญชี

-รูปแบบของงบการเงินที่ต้องจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

-แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

-หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น

-ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง

•รายได้ค้างรับ

•รายได้รับล่วงหน้า

•ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

•ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

•การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ

•ค่าเสื่อมราคา

•วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป


บทที่ 2

เทคนิคการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ

-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าที่จะได้รับ

-การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

-การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อใช้ประกอบการนำไปกำหนดนโยบายการบัญชี

-การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี

-วิธีการบันทึกบัญชี

-การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน


บทที่ 3

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินบทสรุปและข้อควรระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง


บทที่ 4

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1/7 24.34 นาที  
หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2/7 27.43 นาที  
หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3/7 28.20 นาที  
หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 4/7 42.59 นาที  
หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 5/7 31.30 นาที  
หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6/7 31.12 นาที  
หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7/7 40.23 นาที  
เทคนิคการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ 1/2 33.58 นาที  
เทคนิคการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ 2/2 19.42 นาที  
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินบทสรุปและข้อควรระวังในการปิดบัญชี 1/3 41.47 นาที  
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินบทสรุปและข้อควรระวังในการปิดบัญชี 2/3 33.57 นาที  
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินบทสรุปและข้อควรระวังในการปิดบัญชี 3/3 39.48 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 34.17 นาที  
แบบทดสอบ การปรับปรุง การปิดบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
06.92106 เอกสาร การปรับปรุง การปิดบัญชี.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • เนื้อสาระดีมากค่ะ เข้าใจกระชับ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดีค่ะ
    อรฤ******ภาพ