เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 4 นาที
17 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
Dharmniti e-Learning

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชีภาษีอากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชีภาษีอากร

ชั่วโมงบัญชี
CPD: อื่นๆ 7:00 ชั่วโมง
CPA: อื่นๆ 7:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 9 บทเรียน

• ความยาว 7 ชั่วโมง 2 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

กำไรสุทธิทาง “บัญชีภาษีอากร”

-ความแตกต่างของหลักเกฑณ์ทางบัญชีกับเงื่อนไขทางภาษีอากร

-หลักเกณฑ์การตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)


บทที่ 2

เกณฑ์การรับรู้รายได้-รายจ่ายในการเสียภาษี


บทที่ 3

ประเด็นปัญหาด้านการคำนวณรายได้

-การจำแนกประเภทรายได้ทางภาษีที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิ

-รายได้ที่ได้รับยกเว้น: สิทธิประโยชน์ด้านรายได้

-รายได้รับล่วงหน้า-รายได้ค้างรับ

-กรณีนำรายได้มาคำนวณภาษีไม่ครบถ้วน : ปํญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

-รายได้ที่มักเป็นประเด็นถูกประเมินเพิ่มขึ้น

-การถ่ายโอนกำไร/การตั้งราคาโอน (Transfer Pricing)


บทที่ 4

รายจ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายจ่ายที่กฎหมายยอมให้หักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายจ่ายต้องห้าม ที่ต้องบวกกลับทางภาษี

-รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ที่มักพบในทางปฏิบัติ และข้อควรต้องระวัง

-รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น : สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย


บทที่ 5

การหักค่าเสื่อมและค่าสึกหรอทรัพย์สิน

-หลักเกณฑ์และวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อม

-ทรัพย์สินที่สูญหาย ที่จะทำลาย ที่จะขายต่ำกว่าราคาตลาด หรือราคาทุน เพราะเหตุชำรุด

-ทรัพย์สินของกิจการแต่อยู่บ้านกรรมการนักบัญชีจะทำอย่างไร

-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ที่ต้องปรับปรุง

-รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double cab) : รถยนต์นังหรือรถบรรทุก


บทที่ 6

หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563


บทที่ 7

การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สิน

-การตีราคาทรัพย์สินทั่วไป

-การตีราคาสินค้าคงเหลือ

-การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สินหรือหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ


บทที่ 8

การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกลางปี ภ.ง.ด.51

-กรณีเช่นไรที่ถือเป็นการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25

-เหตุอันสมควรตามแนวทางปฏิบัตของกรมสรรพากรที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มจากการประมาณกำไรสุทธิคลาดเคลื่อน


บทที่ 9

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภ.ง.ด.50

-การใช้ขาดทุนสะสมของกิจการ

-รายการที่ต้องระวังในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ที่มักพบความผิดพลาด

-การใช้เครดิตภาษี และการขอคืนภาษี

หลักการภาษีเงินได้นิติบุคคล และ กำไรสุทธิทางบัญชีภาษีอากร 1/3 36.21 นาที  
หลักการภาษีเงินได้นิติบุคคล และ กำไรสุทธิทางบัญชีภาษีอากร 2/3 35.28 นาที  
หลักการภาษีเงินได้นิติบุคคล และ กำไรสุทธิทางบัญชีภาษีอากร 3/3 22.59 นาที  
เกณฑ์การรับรู้รายได้-รายจ่ายในการเสียภาษี 1/2 32.59 นาที  
เกณฑ์การรับรู้รายได้-รายจ่ายในการเสียภาษี 2/2 21.29 นาที  
ประเด็นปัญหาด้านการคำนวณรายได้ 1/2 33.27 นาที  
ประเด็นปัญหาด้านการคำนวณรายได้ 2/2 28.44 นาที  
รายจ่ายในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 18.51 นาที  
การหักค่าเสื่อมและค่าสึกหรอทรัพย์สิน 29.52 นาที  
หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 1/5 26.43 นาที  
หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 2/5 26.00 นาที  
หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 3/5 24.46 นาที  
หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 4/5 24.44 นาที  
หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ 5/5 16.59 นาที  
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สิน 23.36 นาที  
การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกลางปี ภ.ง.ด.51 8.23 นาที  
การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภ.ง.ด.50 13.16 นาที  
แบบทดสอบ ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชีภาษีอากร  
35.91135 เอกสาร ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชี.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ