เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 8 ชั่วโมง
18 วิดีโอ
1 สไลด์การนำเสนอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
Dharmniti e-Learning

การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 4:00 ชั่วโมง อื่นๆ 3:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 4:00 ชั่วโมง อื่นๆ 3:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

ราคา 600 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 10 บทเรียน

• ความยาว 7 ชั่วโมง 40 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


เอกสารประกอบการอบรม

• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม


อุปกรณ์การเข้าใช้งาน

• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและต้องระมัดระวัง

-การจัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร

-ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

-การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการคำนวณกำไรสุทธิ

-รอบระยะเวลาบัญชีในการคำนวณกำไรสุทธิ

-ภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ


บทที่ 2

หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ

2.1 รายได้และการรับรู้รายได้

-รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

-รายได้ที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางภาษีถือเป็นรายได้

-รายได้ที่ทางภาษีไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางบัญชีถือเป็นรายได้

-รายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

2.2 รายจ่าย

-รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

-รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

-ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี

-ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินยืมกรรมการ เงินยืมพนักงานและเงินยืมบริษัทในเครือ

-รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

-รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หา

-รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ


บทที่ 3

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-สินทรัพย์และประเภทของสินทรัพย์

-ความหมายและการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์

-การเลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์

-การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

-ปัญหาการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

-รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน

-ทรัพย์สินสูญหายใช้การไม่ได้จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ


บทที่ 4

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

-ความหมายและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

-ราคาทุนและมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

-การตีราคาสินค้าคงเหลือและปัญหาในการตีราคา

-ต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการคำนวณต้นทุน

-การบันทึกสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย

-กรณีสินค้าขาดหรือเกินจากสต็อกจะปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

-หลักเกณฑ์การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามประมวลรัษฎากร


บทที่ 5

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

-ความหมายและความสำคัญของหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-ประเภทของลูกหนี้ที่จะตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ

-วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ

-การตัดจำหน่ายหนี้สูญและการบันทึกบัญชี

-ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ

-หนี้สูญได้รับคืนและปัญหาการบันทึกบัญชี

-การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้


บทที่ 6

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด 51)


บทที่ 7

การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)


บทที่ 8

การกรอกแบบ ภ.ง.ด 50


บทที่ 9

ข้อควรระวังมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและต้องระมัดระวัง 1/2 39.18 นาที  
สิ่งที่นักบัญชีควรทราบและต้องระมัดระวัง 2/2 35.53 นาที  
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ 1/4 26.21 นาที  
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ 2/4 34.58 นาที  
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ 3/4 27.21 นาที  
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิ 4/4 38.22 นาที  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1/4 24.06 นาที  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2/4 37.07 นาที  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3/4 21.28 นาที  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4/4 28.13 นาที  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 1/3 31.58 นาที  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 2/3 17.33 นาที  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 3/3 49.14 นาที  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 36.32 นาที  
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด 51) 12.23 นาที  
การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) 4.31 นาที  
การกรอกแบบ ภ.ง.ด 50 9.52 นาที  
ข้อควรระวังมัดระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 5.17 นาที  
แบบทดสอบ การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ  
04.92104 เอกสาร บัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ได้ความรู้มากค่ะ
    ศศิ******นาง