เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 2 นาที
14 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์คำนึง สาริสระ
Dharmniti e-Learning

การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน

การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์คำนึง สาริสระ

ราคา 600 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 8 บทเรียน


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


เอกสารประกอบการอบรม

• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม


อุปกรณ์การเข้าใช้งาน

• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

วัตถุประสงค์ ของรายงานทางการเงิน


บทที่ 2

ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการ เกณฑ์การรับรู้รายการ

-ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการ เกณฑ์การรับรู้รายการ

-หลักการเกณฑ์การรับรู้รายการ

-หลักการพื้นฐานองค์ประกอบของงบการเงิน

-ประเด็นที่ต้องพิจารณา

-วิเคราะห์รายการ – หลักการบัญชีคู่

-สินทรัพย์

-หนี้สิน

-ส่วนของเจ้าของ

-รายได้

-ค่าใช้จ่าย


บทที่ 3

ลักษณะเชิงคุณภาพที่สำคัญของงบการเงิน

-ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

-ความเข้าใจได้

-ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

-ความเชื่อถือได้

-การเปรียบเทียบกันได้

-ข้อสมมุติทางการบัญชี


บทที่ 4

วงจรของการบันทึกบัญชี

-ความเข้าใจโดยทั่วไป

-ปรับแนวคิด – วงจรการบันทึกบัญชี

-การจัดบัญชีเพื่อให้ได้งบการเงิน


บทที่ 5

การวางระบบบัญชีการควบคุมภายใน

-ความสำคัญของระบบบัญชี ที่นักบัญชี และผู้บริหารควรทราบ

-ประเภทของการวางระบบบัญชี

-ความหมายของระบบบัญชี

-หลักการบัญชี - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

-การวางระบบบัญชี

-กระบวนการ

-ความสัมพันธ์ – ระบบบัญชี

-ลำดับขั้นตอน ในการวางระบบบัญชี

-คำถามในการสัมภาษณ์ระบบ

-นำแนวเทคนิค การใช้คำถาม 5W2H

-ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบบัญชี - ที่ร่างขึ้นมาใหม่

-การเตรียมการก่อนการวางระบบบัญชี

-ตัวอย่าง – ระบบบัญชีการขายในประเทศ

-ตัวอย่าง – ระบบบัญชีการจัดซื้อในประเทศ


บทที่ 6

ระบบเอกสาร แบบฟอร์ม

-เอกสาร แบบฟอร์ม

-ลักษณะของเอกสารที่ดี

-การกำหนด – เอกสารแบบฟอร์ม

-แบบฟอร์มต่างๆ


บทที่ 7

ตัวอย่างแต่ละระบบงานที่สำคัญ

-วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีขายและควบคุมลูกหนี้

-ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีขาย และควบคุมลูกหนี้

-วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีรับเงิน

-ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีรับเงิน

-วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีจัดซื้อและควบคุมเจ้าหนี้

-ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีจัดซื้อและควบคุมเจ้าหนี้

-วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีการจ่ายเงิน

-ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีการจ่ายเงิน

-วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีการควบคุมสินทรัพย์ถาวร

-ข้อควรพิจารณา ในการวางระบบบัญชีการควบคุมสินทรัพย์ถาวร


บทที่ 8

คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วัตถุประสงค์ ของรายงานทางการเงิน 16.28 นาที  
ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการ เกณฑ์การรับรู้รายการ 29.48 นาที  
ลักษณะเชิงคุณภาพที่สำคัญของงบการเงิน 34.52 นาที  
วงจรของการบันทึกบัญชี 22.52 นาที  
การวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน 1/3 38.11 นาที  
การวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน 2/3 26.38 นาที  
การวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน 3/3 30.13 นาที  
ระบบเอกสาร แบบฟอร์ม 40.48 นาที  
ตัวอย่างแต่ละระบบงานที่สำคัญ 1/5 36.46 นาที  
ตัวอย่างแต่ละระบบงานที่สำคัญ 2/5 34.07 นาที  
ตัวอย่างแต่ละระบบงานที่สำคัญ 3/5 44.32 นาที  
ตัวอย่างแต่ละระบบงานที่สำคัญ 4/5 30.19 นาที  
ตัวอย่างแต่ละระบบงานที่สำคัญ 5/5 21.30 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 15.11 นาที  
แบบทดสอบ การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน  
05.92105 เอกสาร การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • อาจารย์สอนดี ฟังเข้าใจง่ายค่ะ
    ชณิ*********รณ์