เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 10 นาที
13 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
Dharmniti e-Learning

ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 7:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 7:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

ราคา 600 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 5 บทเรียน


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร


บทที่ 1

องค์ประกอบของงบการเงิน

-สินทรัพย์ : Assets

-หนี้สิน : Liabilities

-ส่วนของเจ้าของ : Shareholders’ equity


บทที่ 2

ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์

-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การตรวจนับและความมีอยู่จริง

-ลูกหนี้การค้า และ หนี้สงสัยจะสูญ การบันทึกบัญชีและการตัดจำหน่าย

-สินค้าคงเหลือ การตีราคา และการตรวจนับ สินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อสภาพ ถูกขโมย

-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การบันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายหลังจากได้สินทรัพย์มา การตัดบัญชีและการจำหน่าย

-การด้อยค่าสินทรัพย์


บทที่ 3

ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน หนี้สิน

-หนี้สินหมุนเวียน

-หนี้สินไม่หมุนเวียน


บทที่ 4

ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน ส่วนของเจ้าของ

-ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

-กำไร(ขาดทุน) สะสม


บทที่ 5

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

องค์ประกอบของงบการเงิน 21.35 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์ 1/7 30.16 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์ 2/7 26.59 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์ 3/7 40.09 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์ 4/7 46.39 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์ 5/7 40.23 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์ 6/7 35.23 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์ 7/7 34.31 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน หนี้สิน 1/3 38.18 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน หนี้สิน 2/3 34.13 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน หนี้สิน 3/3 44.27 นาที  
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน ส่วนของเจ้าของ 20.05 นาที  
คุณธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 17.03 นาที  
แบบทดสอบ ปัญหาการบันทึกบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  
08.92108 เอกสาร การบันทึกบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ