เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 43 นาที
13 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
Dharmniti e-Learning

การคำนวณต้นทุนสินค้าและการบริหารจัดการต้นทุน

การคำนวณต้นทุนสินค้าและการบริหารจัดการต้นทุน

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:30 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:30 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 7 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง 50 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

Prat : 1 การคำนวณต้นทุนสินค้า


บทที่ 1

มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี

-มาตรฐานการบัญชี TAS

-มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS


บทที่ 2

สินค้าคงเหลือ

-ความสำคัญของต้นทุนสินค้า

-สินค้าคงเหลือ หมายถึง

-สินค้าคงเหลือของแต่ละประเภทธุรกิจ

-การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ

-การวัดมูลของสินค้าคงเหลือ

-ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

-การคำนวณสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน

-มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

-การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

-การปรับลดมูลค่าสินค้า

-การรับรู้รายการสินค้าเป็นค่าใช้จ่าย

-มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

-การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

-สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย เสียหาย สูญหาย


บทที่ 3

การบัญชีต้นทุน

-ความหมายของ ต้นทุน

-วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีต้นทุน

-ขอบเขตของการจัดทำบัญชีต้นทุน

-ความสัมพันธ์ของ บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และ บัญชีบริหาร

-ความแตกต่างของ บัญชีการเงิน และ บัญชีบริหาร


บทที่ 4

ความสำคัญของบัญชีต้นทุน

-ประโยชน์ของบัญชีต้นทุน

-ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุน กับ ค่าใช้จ่าย

-ประเภทของต้นทุนและค่าใช้จ่าย

-Workshop การแยกต้นทุนและค่าใช้จ่าย


Prat : 2 การบริหารจัดการต้นทุน


บทที่ 5

การจำแนกประเภทของต้นทุน

-โครงสร้างของต้นทุน

-จำแนกต้นทุนตามประเภทของธุรกิจ

-จำแนกต้นทุนตามหน้าที่

-จำแนกต้นทุนตามหน่วยของต้นทุน

-จำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต

-จำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของงบการเงิน

-จำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน

-จำแนกต้นทุนตามความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ


บทที่ 6

วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ

-ระบบต้นทุนรวม และ ระบบต้นทุนผันแปร

-การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของ ต้นทุน- ปริมาณ-กำไร

-จุดคุ้มทุน

-การวางแผนกำไร

-การกำหนดราคาขาย


บทที่ 7

ระบบบัญชีต้นทุน

-ระบบบัญชีต้นทุน

-ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุนงานสั่งทำ และ ต้นทุนช่วงการผลิต

-ต้นทุนงานสั่งทำ Job Order Costing

-ต้นทุนช่วงการผลิต Process Costing

มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี 14.19 นาที  
สินค้าคงเหลือ 1/4 36.55 นาที  
สินค้าคงเหลือ 2/4 40.13 นาที  
สินค้าคงเหลือ 3/4 31.23 นาที  
สินค้าคงเหลือ 4/4 22.18 นาที  
การบัญชีต้นทุน 16.21 นาที  
ความสำคัญของบัญชีต้นทุน 33.41 นาที  
การบริหารจัดการต้นทุน 1/2 39.00 นาที  
การบริหารจัดการต้นทุน 2/2 22.20 นาที  
วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร 1/2 27.24 นาที  
วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร 2/2 35.17 นาที  
ระบบบัญชีต้นทุน 1/2 39.58 นาที  
ระบบบัญชีต้นทุน 2/2 44.31 นาที  
แบบทดสอบ การคำนวณต้นทุนสินค้าและการบริหารจัดการต้นทุน  
33.92133 เอกสาร การคำนวณต้นทุนสินค้า.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ