เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 11 นาที
12 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
Dharmniti e-Learning

Update TAS ฉบับสำคัญ 4 ฉบับ

Update TAS ฉบับสำคัญ 4 ฉบับ

ชั่วโมงบัญชี
CPD: บัญชี 6:00 ชั่วโมง
CPA: บัญชี 6:00 ชั่วโมง

วิทยากรหลักสูตร: ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

ราคา 900 บาท
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์


เนื้อหาหลักสูตร

• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 5 บทเรียน

• ความยาว 6 ชั่วโมง 10 นาที


แบบทดสอบ

• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ

• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ : TAS 16

- คำนิยาม

- การรับรู้รายการ

- ต้นทุนเริ่มแรก

- ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

- การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ

- ส่วนประกอบของราคาทุน

- การวัดมูลค่าของราคาทุน

- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

- วิธีราคาทุน

- วิธีการตีราคาใหม่

- ค่าเสื่อมราคา

- การด้อยค่า

- การตัดรายการ

- การเปิดเผยข้อมูล

- ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขในปี 2565

 

บทที่ 2

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม : TAS 23

- คำนิยาม

- การรับรู้รายการ

- ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

- การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- การเปิดเผยข้อมูล

 

บทที่ 3

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ : TAS 36

- คำนิยาม

- การระบุสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า

- การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

- การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

- มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย

- มูลค่าจากการใช้

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

- หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม

- การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

- มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

- การเปิดเผยข้อมูล

 

บทที่ 4

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น : TAS 37

- คำนิยาม

- ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น

- ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- การรับรู้ประมาณการหนี้สิน

- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- สินทรัพยืที่อาจเกิดขึ้น

- การวัดมูลค่า

- เหตุการณ์ในอนาคต

- การจำหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- รายจ่ายที่จะได้รับชดเชย

- การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน

- การนำประมาณการหนี้สินมาใช้

- ขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต

- สัญญาที่สร้างภาระ

- การปรับโครงสร้าง

- การเปิดเผยข้อมูล

 

บทที่ 5 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ : TAS 16 1/4 27.14 นาที  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ : TAS 16 2/4 33.23 นาที  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ : TAS 16 3/4 34.02 นาที  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ : TAS 16 4/4 29.42 นาที  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม : TAS 23 30.13 นาที  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ : TAS 36 1/4 29.44 นาที  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ : TAS 36 2/4 30.06 นาที  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ : TAS 36 3/4 27.18 นาที  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ : TAS 36 4/4 33.36 นาที  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นฯ: TAS 37 1/2 33.07 นาที  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นฯ: TAS 37 2/2 36.42 นาที  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 26.17 นาที  
แบบทดสอบ Update TAS ฉบับสำคัญ 4 ฉบับ  
42.92142 เอกสาร TAS 4 ฉบับ.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ